รายละเอียดโครงการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลงานในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

01.

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติด้านศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ

02.

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการในด้านต่างๆ ระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ครู นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

03.

เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ